Post image
Hayri Kozakçıoğlu ve Silah Kanun Tasarısı (28.05.2013)
Bu hafta bir dönemin önemli isimlerinden birinin sayın Hayri Kozakçıoğlunun intiharı ile şoke olduk. İpekçi Suikastı’nın soruşturmasında polis müdürü olarak görev yapan sayın Kocakcıoğlu 1987’de Olağanüstü Hal Bölge Valisi, 1991’de İstanbul Valisi olduktan sonra 21 ve 22. dönem milletvekilliği yaptı. Bulunduğu görevler sebebiyle, şu anca mecliste alt komisyonda görüşülen, silah kanunu gereğince “süresiz” olarak taşıma ruhsatlı tabanca sahibi oldu. Ve ne yazık ki bu tabanca ile de hayatına son verdi.

İçişleri Alt Komisyonunda hala görüşme halinde olan taslak üzerinde sürekli değişiklikler yapılıyor. Elimizdeki son taslak 13 Mayıs 2013 tarihli. Bizim bu taslak üzerinden aşağıda yer alan görüşlerimizi ise 23 Mayıs tarihinde Alt Komisyona ve Alt Komisyon üyesi sayın vekillerimize ulaştırdık. Bu vahim olay, görüşlerimiz içerisinde yer alan “Anayasanın “eşitlik” ilkesi gereğince görevleri sona erdiği durumda genel esaslara tabii olarak silah ruhsatı almaları gerekmektedir. “ görüşümüzün ne kadar haklı olduğunu hatta taslak metinde yer almayan ancak önerilerimiz içerisinde bulunan “Ruhsat sonrası sağlıktan kaynaklanan otomatik iptal sistemi”nin ne kadar gerekli olduğu ve ruhsatların da 5 yıl değil 2 yılda bir yenilenmesinin özellikle sağlık koşullarında yaşanan değişimin yakalanabilmesi için ne kadar önemli olduğunu bize ispatladı. Umarız bu olay, sayın vekillerimizi de taslak metin üzerinde detaylı düşünmeye iter.

İyi Haftalar,

Umut Vakfı

13 Mayıs 2013 tarihli Alt Komisyon Metnine göre

Umut Vakfı Açıklama ve Önerileri:

AÇIKLAMALAR

o   Silah ve malzeme kategorileri’nde bulunan 4 kategorinin adlarının ruhsata tabi, izne tabi, yasak ve bildirime tabi olarak açıkça yazılması yerinde olacaktır.
o   “Yoğunluk oranı yönetmelikle belirlenen biber gazı” yerine Kanunilik ilkesi gereği Biber Gazının yoğunluk oranının yönetmelikte değil kanunda yer alması gerekir.
o   Yurtdışında görevli personel tarafından ithal edilmesi” serbest bırakılmış hizmet sınıfları bakımından kapsam bu tasarıda daha önceki alt komisyon raporundakine çok genişletilmiştir.
o    “Silah sahipleri tarafından parça ithal edilmesi” suiistimale açıktır. Bu nedenle şahısların parça ithaline hak tanıyan bu düzenleme kaldırılmalıdır.
o   yaş sınırlarının av tüfekleri ve kurusıkı silahlar için 21, tabanca için 25 olması gerekmektedir.
o   İstisnasız hiçbir silah veya malzemenin basın ve yayın yoluyla “aleni ve/veya gizli yöntemlerle” reklam ve tanıtımı yapılamayacağı gibi; internet de dahil her türlü ortam ve yöntemlerle tanıtım, pazarlama ve reklamı yasaklanmalıdır. Bu maddede şu anda mevcut dizi ve yarışma programlarında yapılan” Gizli Reklam” da yasaklanmamaktadır.
o    “Satış yapılacak yerler” hakkındaki şartların kanun maddesinde yer alması daha doğrudur. Bu düzenleme yönetmeliğe bırakılmamalıdır. İş yeri sahibinin de satış personelini gibi ruhsat edinim esaslarına sahip olma şartı eklenmelidir.
o   kurusıkı silahlarla ilgili kanuni düzenlemenin tüm maddeleri bu kanun ve ilgili yönetmeliklerine aktarılması önerilir.
o   Ruhsat edininceye kadar geçici olarak “silah edinme izni” veren hükmün, hem ruhsatlandırma mantığına aykırılığı hem de AB müktesebatına uyum çerçevesinde 91/477/AET sayılı direktife de uyum sağlamaması sebebiyle kaldırılması gerekmektedir.
o   Kişilerden istenen sağlık raporlarının psikiyatri, ortopedi, nöroloji, KBB, göz, dahiliye dallarını kapsayacak şekilde sağlık kurulu raporu olarak düzenlenmesi; mutlaka kişinin öfke, kişilik, tepkisel ve ruhsal hastalığını kapsayan ayrıntılı psikoloji testlerin zorunlu hale getirilmesi, 2 yılda bir yenilenmesi gerekir.
o   “Silah edinebilmek için haklı bir nedeni olmak” bu metinde kaldırılmıştır. Oysaki AB müktesebatına uyum çerçevesinde 91/477/AET sayılı direktifte sayılan 3 temel maddeden biri olan “haklı sebep” bu metne kanıta dayalı hâkim kararına bağlı hukukla ilişkilendirilmiş haklı sebebe sahip olmak olarak eklenmelidir. Kişisel savunma harici haklı bir neden yoktur.
o    “Silahın güvenli muhafazası için fiziki tedbir almış olmak” tabiri yoruma açıktır. Cümlenin başına Esas ve usulleri yönetmelikle belirlenecek… “ibaresi eklenmelidir.
o   “Ruhsat işlemleri sırasında, silahın belge ve kayıtlara uygun olup olmadığı gerektiğindetespit edilebilir” ibaresi muğlaktır. Gerektiğinde kelimesinin açıklaması nasıl yapılacaktır?
o   Alt Komisyon Raporunda yer alan haliyle “bir kişinin aynı zamanda en fazla beş adet silahı bulunabilir. Silah edinme izin taleplerinde bu sayı dikkate alınır.” İbaresi kaldırılmıştır. Silah ediniminde sayı sınırlaması en fazla 2 olarak belirlenmelidir.
o   Arşivlemede kullanılacak fişeklerin silah sahipleri tarafından temin edileceği hükmü kontrol ve o silaha ait fişek olup olmadığı konusunda tartışmaya yol açabilecektir. Bu işlemler kişiye bırakılmamalıdır.
o   Daha önceki alt komisyon raporunda bulunan komisyon uygulamasından da geniş yetkilerle İçişleri Bakanını ve dolayısı ile Valileri donatmaktadır, inisiyatife bağlı olarak silahlandırmayı arttırıcı nitelik getirmektedir. Bu nedenle Madde 7/15 tamamen kaldırılmalıdır.
o   Madde 7/16’daki demirbaş silahların edinimi ile ilgili ifade karmaşıktır. Edinim ile ilgili hem bu maddenin 2nci fıkrasına atıfta bulunulmakta hem de “demirbaş silahları edinecek kişilerle ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir” denmektedir. Edinim koşulları kanun ile düzenlenmelidir.
o   Madde 7/17’de ne yaş ne de suç geçmişi bakımından hiçbir kısıtlamaya uyulmaksızın, İçişleri Bakanına veya Valiye dilediği kişilere dilediği kadar silah edinme ruhsatı verme hakkını tanımaktadır. Öyle ki bu fıkranın varlığı, kanunu gereksiz kılmakta, tüm edinim koşullarını inisiyatife bağlı düzenleyecek sınırsız yetki tanımaktadır. Bu fıkra tamamen kaldırılmalıdır.
o    “Armağan silah kavramı” sınırlanmalıdır. Hediye vermenin ve kabul etmenin birçok yolu arasından silahın seçilmesi, şiddeti sembolik olarak yüceltmekten başka bir anlama gelemez.
o   Valilerin devri “hariç” tutulan yetkileri arasında “taşıma” ruhsatlı silahların da eklenmesi yerinde olacaktır.
o   Silah taşıma hakkına sahip kişilerin Anayasanın “eşitlik” ilkesi gereğince görevleri sona erdiği durumda genel esaslara tabii olarak silah ruhsatı almaları gerekmektedir.
o   5inci fıkranın g bendinde yer alan silahla girilemeyecek yerler arasında “düğün törenlerinin yapıldığı kapalı yerler” ifadesindeki kapalı kelimesi kaldırılmalıdır.
o   Aynı fıkranın i bendinde “İşletenin talebi üzerine, il özel güvenlik komisyonu tarafından verilen karara istinaden kamuya açık özel kişilere ait yerler” ifadesi yerine İşletenin kararı ile kamuya açık özel kişilere ait yerler” ifadesi getirilmelidir. Alışveriş merkezleri, eğlence mekânları gibi kamuya açık alanlardaişletmecilerin en doğal hakkı olan bireysel silahsızlanmayı savunmalarını engelleyen mevcut hükmün kaldırılması gerekir.
o   Silahla girilemeyecek yerler için hariç tutulan kişilerin kapsamı o kadar geniş tutulmuş ki, sınırlayıcı maddenin bir anlamı kalmamıştır.
o    Emekli kamu görevlilerinin “süresiz” ruhsat almaları kabul edilemez. Görevlerinin sona ermesinden sonra hayati tehlikesi yoksa genel hükümlere tabi olmalıdırlar.
o    “Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilen silah ve malzemelerden, bu kurumun ihtiyaçlarından kalan miktarı silah edinme izin sahiplerine satılabilir” ibaresi ile Emniyet Genel Müdürlüğü “silah satış ofisi” haline getirilmiştir. Satışlar MKE veya silah satış yerleri tarafınca yapılmalıdır.
o   Türkiye’de yaşayan yabancılar için silah edinmede “yirmibir yaş” alt sınırı korunurken neden TC vatandaşları için “18 yaşa indirilmiştir”?
MADDELERE EKLENMESİ GEREKEN ÖNERİLERİMİZ:
·         Merkezi veri tabanı, chip’li ve TC kimlik numarası olan silah taşıma veya bulundurma belgesi,
·         Ruhsat sonrası sağlıktan kaynaklanan otomatik iptal sistemi,
·         Eş, aile hekimi, avukat gibi ruhsatlandırmaya referans sisteminin getirilmesi,
·         Ruhsatlandırmada silah kasası zorunluluğunun ve denetimlerinin belirlenmesi,
·         Ruhsatlandırmada başvurunun işleme konulması için bekleme süresinin belirlenmesi,
·         Sahip olunabilecek silah sayısının sınırlandırılması.
Tam metin için tıklayın.

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN